GDPR

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je živnostník Tomáš Ekhardt, sídlom 91701 Trnava, Jánošíkova 826/29, IČO: 45232539, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Číslo živnostenského registra: 250-28395. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: totojepizza@gmail.com.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely spracovania donáškovej objednávky, informovania o novinkách a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a živnostníkom Tomáš Ekhardt. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

 • plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej &quote;GDPR&quote;) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
 • oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania objednávkového formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti živnosti Tomáš Ekhardt.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail totojepizza@gmail.com.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku jedla zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ
 • živnostník Tomáš Ekhardt, sídlom 91701 Trnava, Jánošíkova 826/29, IČO: 45232539, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • na výmaz osobných údajov
 • na prenositeľnosť osobných údajov
 • vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.
Dátum poslednej aktualizácie 01.06.2023

Billing information

Tomáš Ekhart

Ž. R. : 250-28395

IČO: 45232539

Contact:

Jánošíková 33, Trnava

Telephone: 033 55 22 888

Mobil: 0907 70 80 70

GDPR

Rights:

Copyright reserved by

buongiorno.sk 2024

Made By: onlinesluzby.sk

Follow us on:

Facebook

Instagram